Odprawa emerytalna - kto ma do niej prawo? Kto ustala wysokość odprawy emerytalnej? Ile wynosi odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna przysługuje osobom przechodzącym na emeryturę. By uzyskać odprawę emerytalną konieczne jest spełnienie konkretnych warunków określonych w kodeksie pracy. Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Komu przysługuje odprawa emerytalna? Jakie są warunki otrzymania odprawy emerytalnej?

Odprawa emerytalna należy się pracownikowi przechodzącemu na emeryturę. Przechodząc na emeryturę, nabywamy ustawowe prawo do odprawy pieniężnej. Do jej uzyskania konieczne jest spełnienie określonych warunków wynikających z przepisów prawa pracy (art. 921 Kodeks pracy): musimy nabyć prawa emerytalne i rozwiązać stosunek pracy.

Odprawa emerytalna: kiedy pracodawca musi ją naliczyć?

Pracodawca ma obowiązek naliczyć i wypłacić nam odprawę emerytalną, gdy rozwiążemy stosunek pracy na skutek:

  • wypowiedzenia złożonego przez nas lub pracodawcę
  • porozumienia stron
  • upływu terminu, na który została zawarta umowa o pracę na czas określony
  • zastosowania art. 53 prawa pracy (natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z powodu przedłużającej się usprawiedliwionej naszej nieobecności).

Pamiętajmy, aby rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło z naszej winy, a także na mocy porozumienia stron przed osiągnięciem przez nas wieku emerytalnego.

Mamy prawo tylko do jednorazowej odprawy emerytalnej. Oznacza to, że jeśli już raz wypłacono nam odprawę w związku z przejściem na emeryturę, a my ponownie podjęliśmy pracę, nie możemy, w razie rozwiązania stosunku pracy, domagać się kolejnej odprawy.

Jeżeli pracujemy w kilku miejscach, czyli pozostajemy w stosunku pracy z kilkoma pracodawcami oraz rozwiązujemy z każdym z nich umowę o pracę, w związku z przejściem na emeryturę, nabywamy prawo do odprawy emerytalnej z tytułu każdego stosunku pracy. (Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.listopada 1984r. sygn. akt III PZP 44/84, OSNC 1985/7/89)

Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej?

Ustalając wysokość odprawy emerytalnej stosuje się te same zasady, które obowiązują przy naliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Otrzymana kwota nie może być niższa niż nasze jednomiesięczne wynagrodzenie. Gwarantuje to art. 921 Kodeksu pracy. Przepisy prawne określają jedynie dolną granicę odprawy emerytalnej. Możemy otrzymać znacznie wyższą odprawę, np. dwu- , trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli jest to zapisane w wewnętrznych przepisach zakładu, w którym pracujemy. Przy ustalaniu wysokości odprawy pieniężnej bierze się pod uwagę oprócz miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego inne składniki zmienne (np. premie, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, deputaty). Składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacane w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym nabywamy prawo do odprawy, przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu. Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące nam za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacane w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy nalicza się w średniej wysokości z tego okresu.

Kiedy otrzymuje się odprawę emerytalną?

Odprawę emerytalną powinniśmy otrzymać w dniu ustania stosunku pracy. Niedotrzymanie tego terminu, powoduje, że możemy domagać się od pracodawcy odsetek za zwłokę. Reguła ta obowiązuje również wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostanie wydane później, po ustaniu stosunku pracy ( wyrok SN z dnia 09.kwietnia 1998r, I PKN 508/97 OSNP 1999, Nr 8, poz.267). Ponieważ w kodeksie pracy nie znajdziemy regulacji związanych z nieterminową wypłatą odprawy emerytalnej, musimy zajrzeć do Kodeksu cywilnego. W myśl art.48/§ 1-2 tegoż kodeksu czytamy: „ jeśli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W sytuacji, gdy stopa odsetek za opóźnienie nie jest z góry oznaczona wierzycielowi należą się odsetki ustawowe.”

Roszczenie o wypłacenie przysługującej nam odprawy emerytalnej ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia, w którym stało się wymagalne. Warto również wiedzieć, że odprawa emerytalna należy nam się również wtedy, kiedy jej wypłacenie zbiegnie się z odprawą przysługująca nam w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących naszego zakładu pracy (np. zwolnienia grupowe).

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!