Jak złożyć wniosek do komisji o ustalenie błędu medycznego i odszkodowanie?

Jak  i gdzie złożyć wniosek o błędzie medycznym? Co powinno się w nim znajdować, kto może go złożyć ? Jeśli byłeś w szpitalu i przydarzyło ci się tam coś, co nie powinno mieć miejsca, co rzutuje na twoje zdrowie – możesz zgłosić swoje roszczenie i domagać się odszkodowania.

W szpitalu zakażono cię np. żółtaczką wszczepienną albo doszło do uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta? Możesz złożyć wniosek o ustalenie "zdarzenia medycznego"  do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Jeśli masz rację i rzeczywiście jesteś poszkodowany - otrzymasz odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Na złożenie wniosku mamy rok – rok liczony od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o zdarzeniu medycznym, ale termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Warto wiedzieć, że składając wniosek wnioskodawca musi zapłacić 200 zł (na rachunek urzędu wojewódzkiego).

Jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku?

 • dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL bądź seria i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość) lub imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego bądź imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców wraz ze wskazaniem, który z nich będzie ich reprezentował przed komisją, 
 • adres do doręczeń, 
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital (nazwa, adres siedziby i szpitala), 
 • uzasadnienie zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej, 
 • przedmiot tj. czy wniosek dotyczy zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci pacjenta, 
 • propozycję odszkodowania nie wyższą niż: 100 tys. zł (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), 300 tys. zł (śmierć).

Co należy dołączyć do wniosku?

 • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku, 
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty, 
 •  ewentualnie – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w sytuacji, gdy wniosek składa co najmniej jeden z nich. 

Wniosek niepełny czy bez opłaty nie będzie rozpatrwany. Pozostałe wnioski wojewódzka komisja przekazuje kierownikowi szpitala oraz ubezpieczycielowi, którzy przedstawiają swoje stanowisko w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dowodami na poparcie stanowiska. Nieprzedstawienie stanowiska w terminie oznacza akceptację wniosku w kwestii przedstawionych okoliczności oraz proponowanej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wojewódzka komisja na wydanie orzeczenia o zdarzeniu medycznym lub jego braku ma cztery miesiące. 

Ile kosztuje postępowanie i kto za to płaci?

Koszty postępowania to:

 • opłata wnioskodawcy przy składaniu wniosku – 200 zł, 
 • koszt podróż i noclegu oraz utraconych  z powodu nieobecności w pracy zarobków, 
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii. 

W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, koszty postępowania przed komisją ponosi wnioskodawca. W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym koszty ponosi szpital (nawet sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia).

 W sytuacji, gdy wnioskodawca zaakceptuje propozycję odszkodowania, nie ma możliwości wystąpienia w tej samej sprawie z powództwem do sądu cywilnego. W przypadku, gdy ww. propozycji nie zaakceptuje, może dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Taka sama droga dochodzenia swoich praw przysługuje wnioskodawcy, gdy pojawią się nowe objawy, okoliczności związane ze zdarzeniem, już rozpatrzonym przez komisję.

ZOBACZ TAKŻE: Czy wiesz, że jeśli w w szpitalu doszło do błędu medycznego - możesz dochodzić swoich praw nie tylko przed sądem?

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!