Jak zgłosić darowiznę w urzędzie skarbowym? ZGŁOSZENIE DAROWIZNY

Dostałeś w darowiznie samochód albo pieniądze? Musisz to zgłosić w urzędzie skarbowym. Bardzo ważne jest dochowanie ustawowych terminów zgłoszenia darowizny, bo spóźnienie może spowodować utratę ulgi w podatku od darowizn.

Obowiązek zapłacenia podatku od darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy darowizny w innej formie - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, czyli przekazania darowizny.

Najpierw zeznanie podatkowe

Sprawdź, który formularz i kiedy musisz złożyć w swoim urzędzie skarbowym:

  • SD-3 ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH składają obdarowani, którzy nie należą do najbliższej rodziny darczyńcy (czyli nie są jego małżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem, dziadkiem, pasierbem, ojczymem, macochą, bratem ani siostrą). Należy je złożyć w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  • SD-Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH składają obdarowani, którzy należą do najbliższej rodziny darczyńcy (wymienieni wyżej), którym przysługuje całkowite zwolnienie z podatku od darowizny. Muszą je złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli się spóźnią, tracą prawo do zwolnienia z podatku.

W zeznaniach podaje się dane obdarowanego i darczyńcy, określa wartość rynkową nabytych rzeczy lub praw, stosunek pokrewieństwa między stronami umowy darowizny, sposób przekazania pieniędzy. Nie oblicza się samemu wysokości podatku, zrobi to urząd skarbowy. Do zeznań podatkowych dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Później zapłata podatku

Po złożeniu zeznania podatkowego przez obdarowanego urząd skarbowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od doręczenia decyzji podatnikowi.

Kiedy sprawę podatku załatwi notariusz

Jeżeli darowizna jest dokonana w formie aktu notarialnego, podatnicy nie składają zeznania podatkowego. Obliczeniem, poborem i wpłatą podatku do urzędu skarbowego zajmuje się płatnik - notariusz sporządzający umowę. Podatek pobiera od razu przy spisaniu aktu.

Małe darowizny bez zeznań

Zeznania nie składa się także wtedy, gdy wartość nabytych w darowiźnie rzeczy lub praw majątkowych od jednej osoby łącznie w okresie pięciu lat (poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie) nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!