Jak zdobyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ?

Karta, umożliwi ci skorzystanie w nagłych przypadkach z pomocy medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinie i Islandii na takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w tych państwach.

Jak złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, musisz złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania. Wniosek możesz otrzymać na miejscu albo pobrać z internetu i złożyć osobiście, wysłać pocztą lub faksem.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osoby, która wyjeżdża,

 • określenie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (zatrudnienie, studia, świadczenia emerytalno-rentowe itd.),

 • dane osoby, która opłaca składkę,

 • cel wyjazdu (pobyt czasowy, szukanie pracy, w celu podjęcia pracy itp.),

 • wszelkie informacje dotyczące wyjazdu,

 • określenie sposobu odbioru karty.

 • Co dołączyć do wniosku?

  Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:

  • dla pracowników: ostatni druk RMUA, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru dostępnego w NFZ),

  • dla prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  • dla rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki,

  • dla emerytów i rencistów: ostatni odcinek emerytury lub renty lub wyciąg bankowy,

  • dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

  Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o kartę EKUZ dołączając:

  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), 

  • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA), 

  • oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność. 

  Dokumenty te powinieneś dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okazać do wglądu.

   

   

  Tagi: fokus tv,

  Redakcja 01/05/2016

  Obejrzyj też

  Zobacz koniecznie

  Przeczytaj też

  Nie przegap!