Jak rozliczyć podatek od najmu?

Osoba, która wynajmuje okazjonalnie swoje mieszkanie, ma do wyboru dwa sposoby rozliczania tak uzyskanego podatku dochodowego. Podatek od najmu można rozliczać w formie ryczałtu ewidencjonowanego albo według skali podatkowej. Który sposób jest korzystniejszy? Do kiedy można wybierać formę opodatkowania i jak rozliczać się z podatku od najmu w małżeństwie?

Podatek ryczałtowy od najmu

W tej formie rozliczenia podatku od najmu obowiązuje jednolita stawka podatku wynosząca 8,5% przychodu. Jeżeli płacisz podatek ryczałtowy, to za każdy miesiąc obliczasz kwotę ryczałtu (8,5% kwoty otrzymanej od najemcy) i wpłacasz go na konto urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Musisz to zrobić w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia deklaracji rocznej PIT-28, czyli do 31 stycznia następnego roku.

Podatek od najmu według skali podatkowej

Podatek od najmu można też rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej – 18 lub 32% dochodu (doliczając dochody z najmu do pozostałych z innych źródeł). Dochód obliczysz, odejmując koszty od przychodu. Może to się opłacać wtedy, gdy dużo zainwestujesz w wynajmowany lokal (na przykład przeprowadzisz remont), bo wydatki te można zaliczyć do kosztów.

Jeśli wybrałeś skalę podatkową, to co miesiąc wpłacasz zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do 20 grudnia. Dochód z najmu wykazujesz w zeznaniu rocznym PIT-36, sumując go z innymi dochodami.

Do kiedy można wybierać formę opodatkowania?

Jeśli decydujesz się na ryczałt, musisz złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania naczelnikowi twojego urzędu skarbowego nie później niż:

  • 20 stycznia albo
  • 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód z najmu, albo
  • do końca roku, gdy pierwszy przychód był w grudniu.

Spóźnienie powoduje utratę prawa wyboru i konieczność rozliczania się według skali. Na ryczałt będzie można wówczas przejść dopiero w przyszłym roku. Złożone w danym roku oświadczenie o wyborze ryczałtu dotyczy również lat następnych.

Rozliczenie z podatku od najmu w małżeństwie

Jeżeli wynajmowane mieszkanie należy do majątku wspólnego, małżonkowie mogą wybrać, czy będą się rozliczać z podatku oboje (po połowie), czy jedno z nich (w całości). Warunkiem opłacania podatku przez jednego z małżonków jest złożenie oświadczenia podpisanego przez oboje małżonków w urzędzie skarbowym najpóźniej:

  • 20 stycznia roku podatkowego lub
  • w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu w razie rozpoczęcia najmu w trakcie roku (jeśli wybrali ryczałt) albo
  • 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano pierwszy w roku przychód z najmu (gdy podatek płacony jest według skali).

Oświadczenie jest ważne tylko w danym roku podatkowym. W następnym trzeba je ponowić.

Wystawianie rachunków najemcy

Wynajmujący powinien wystawiać najemcy rachunki oddzielnie za każdy opłacany czynsz i przechowywać ich kopie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ponieważ jest to warunkiem zwolnienia go z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Redakcja 01/05/2016

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!