Jak GMINA może ci pomóc w ŚCIĄGANIU ALIMENTÓW?

Jeśli nie jesteś w stanie wyegzekwować alimentów, możesz zwrócić się o pomoc do gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Masz takie prawo niezależnie od tego, czy przysługuje ci świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Z pomocy gminy możesz skorzystać, tylko wtedy gdy egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Kiedy spełniony jest ten warunek? Po pierwsze - gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy komornikowi nie udało się wyegzekwować wszystkich należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Po drugie - za bezskuteczną egzekucję uznaje się również sytuację, w której nie można wystąpić o alimenty od dłużnikowi przebywającego poza granicami Polski (np. nie możesz ustalić i wskazać w pozwie jego miejsca zamieszkania).

Od czego zacząć ściąganie alimentów?

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów tego nie robi, z wyrokiem sądu z klauzulą wykonalności (wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu) idziesz do komornika, który ma obowiązek ściągnięcia przyznanych alimentów (komornika możesz sama sobie wybrać).]

Nie musisz wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika. To komornik ma obowiązek ustalić jego zarobki i stan majątkowy, a potem ściągnąć alimenty. Nie jest to specjalnie kłopotliwe, jeśli alimenciarz ma stałą pracę - wówczas komornik zwraca się bezpośrednio do firmy i potrąca zasądzone alimenty z wynagrodzenia za pracę. Jeżeli natomiast dłużnik przebywa w więzieniu, komornik występuje do naczelnika zakładu karnego i zobowiązuje go do wypłacania zaległych alimentów z wynagrodzenia otrzymywanego przez więźnia.
Gorzej, jeżeli poszukiwania dłużnika okażą się bezskuteczne, jednak wtedy może on poprosić policję o pomoc w celu ustalenia chociażby miejsca zamieszkania lub pracy dłużnika. Gdy wszystkie te środki zawiodą i komornik dalej nie może wyegzekwować alimentów, w gminie wierzyciela składasz wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Możesz to zrobić niezależnie od tego czy otrzymujesz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Natomiast nie musisz składać takiego wniosku, jeśli przyznano ci prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ponieważ gmina (lub ośrodek pomocy społecznej), który wypłaca ci świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do gminy, w której mieszka dłużnik alimentacyjny. Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Co może gmina?

Gmina, w której mieszka dłużnik przeprowadza wywiad alimentacyjny, żeby ustalić jego dochody oraz sytuację rodzinną i zawodową , a także jego stan zdrowia i przyczyny niepłacenia zasądzonych alimentów. Pobiera także od dłużnika oświadczenie o jego stanie majątkowym. Jeśli okaże się, że nie może on wywiązać się ze swoich zobowiązań, bo nie ma pracy, gmina zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny (albo jako poszukujący pracy) oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. Gmina może też złożyć wniosek o ściganie alimenciarza, jeśli uniemożliwia on przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmawia:

  • złożenia oświadczenia majątkowego,
  • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
  • bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.
Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!