Co zrobić, jeśli stracisz PASZPORT albo DOWÓD OSOBISTY za granicą?

Jeśli za granicą zgubisz dokument podróży (paszport bądź dowód osobisty) albo zostanie ci on skradziony, powinieneś niezwłocznie zgłosić się do polskiej placówki konsularnej. A co zrobić, jeżeli w danym kraju Polska nie ma swojego przedstawicielstwa?

Utratę paszportu lub dowodu odobistego za granicą zgłoś u konsula

Osoba, która utraciła paszport, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał, lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce jej pobytu (polską placówkę konsularną). Z dniem zawiadomienia paszport ten traci ważność. Konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Podobnie jest w wypadku utraty dowodu osobistego. Trzeba o tym zawiadomić niezwłocznie najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana po powrocie do kraju wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

Uwaga! Jeśli znajdziesz dokument, który zgłosiłeś jako utracony, musisz go zwrócić do organu, który go wydał – bez względu na to, czy wydano ci nowy, czy nie.

Co zrobić, jeśli nie ma polskiej ambasady ani konsulatu?

Na terytorium państw trzecich, gdzie Polska nie ma swojego przedstawicielstwa - ambasady ani konsulatu - masz prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku utraty lub kradzieży dokumentów konsul jednego z państw Unii Europejskiej po uprzednim potwierdzeniu danych osobowych oraz uzyskaniu zgody władz polskich wyda Europejski Dokument Podróży (ETD), dzięki któremu będzie można wrócić do kraju.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!