ABONAMENT RTV: Jak się pozbyć zaległosci za abonament RTV?

Wezwanie do zapłaty zaległości może otrzymać każdy, kto ma zarejestrowany odbiornik na poczcie i nie płacił abonamentu rtv. Poczta może się domagać zaległości za ostatnich pięć lat. Po tym okresie dług się przedawnia.

Zaległości abonamentowe należy uregulować w ciągu 7 dni od od otrzymania upomnienia. W przeciwnym wypadku Poczta Polska zwróci się do US o wyegzekwowanie należności. Fiskus może zająć konto, wejść na rentę lub emeryturę itp.

Osoby w trudnej sytuacji życiowej lub o niskich dochodach mogą jednak starać się o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległego abonamentu. Z wnioskiem należy zwrócić się listownie (nie mejlowo) do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Adres to: KRRiT, Departament Budżetu i Finansów, skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres abonenta,
- indywidualny numer identyfikacyjny, okres oraz kwotę zadłużenia, a także uzasadnienie.

Oprócz tego dołączyć należy również dokumenty potwierdzające: wyjątkowo trudną sytuację finansową (zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci itp.), przypadek losowy (śmierć członka rodziny, długotrwała choroba, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa itp.), szczególne względy społeczne (upadłość lub likwidacja firmy).

O umorzenie może się starać osoba, u której w rodzinie na głowę przypada nie więcej niż 55,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (w lipcu 2013 r. jest to 888 zł), a w wypadku osoby samotnej – 74 proc. minimalnego wynagrodzenia (1184 zł).

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!